Brigitte Dessing is opdrachtgever van het project Signalering Milieu, Gezondheid en Veiligheid bij het RIVM. Ze is senior beleidsmedewerker Omgevingsveiligheid & Milieurisico’s bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vroegtijdig bekende risico’s in de leefomgeving hebben vaak minder impact en kunnen soms zelfs voorkomen worden. “Het helpt enorm als het RIVM nieuwe risico’s en onrust vroegtijdig ziet en signaleert.”

“Emotionele beleving speelt door alles heen, dat is eigenlijk een signaal op zich. Fred Woudenberg  van de GGD Amsterdam zegt het treffend: mensen maken zich vaak zorgen over zaken waarbij dat niet nodig is, en ze maken zich geen zorgen over de zaken waar ze wel zorgen over zouden moeten hebben. De echte risico’s hebben vaak niet hun aandacht.” Brigitte Dessing vat hier meteen het belang samen van het project Signalering Leefomgeving.

“Signaleren gaat om het maatschappelijk belang. Je draagt zorg voor de gezondheid van mensen in relatie tot de leefomgeving. Ook wil je maatschappelijke onrust voorkomen of beperken. Daarvoor is vroegtijdig inzicht in risico’s en kansen nodig. Eenduidige, objectieve en heldere signalen zijn hierbij belangrijk.” Goede kennis is daarbij onontbeerlijk. Het RIVM verzamelt deze kennis. “Het RIVM is onafhankelijk en heeft de juiste kennis en expertise. De verzamelde kennis blijft ook behouden bij het RIVM.”

‘We signaleren zodat we er vroeg bij zijn'

Onduidelijkheden ophelderen om snel te kunnen handelen

Daarin vindt Dessing het ook belangrijk dat het RIVM zelf de kennislacunes ziet en opvult en daarnaast aanbevelingen doet voor het beleid. De kennis over de signalen in de leefomgeving zorgt er ook voor dat het duidelijk is waar pro-actief gehandeld moet worden. Het helpt enorm als het RIVM nieuwe risico’s en onrust vroegtijdig ziet en signaleert.” Op die manier blijft de kennisopbouw gewaarborgd én krijgt het beleid een beter beeld van de situatie. “Alle niet in steen gehouwen signalen moet je verder uitwerken. Pas als we onduidelijkheden ophelderen, zien we waar we op moeten acteren. Vanuit beleid kan dat bijvoorbeeld zijn om iets te melden bij de staatssecretaris als daar aanleiding voor is. Of een beleidsmedewerker gaat aan de slag met een aanbeveling van het RIVM.”  

Dichter bij de burger

Brigitte Dessing ziet mogelijkheden om meer en eerder iets met de signalen te doen. “Ik zou graag nog meer focus op onrust en bezorgdheid in de maatschappij zien, op de beleving van de burger. Dat we eerder inzicht krijgen in mogelijke onrust. Bijvoorbeeld bij laagfrequent geluid, waar burgers al langere tijd last van hebben. Het RIVM wil dat nu gaan onderzoeken.” 

De signalen meer koppelen aan de actualiteit is een andere prioriteit. Brigitte Dessing: “We moeten nog dichter op de burger zitten. NGO's, zoals de Vereniging Leefmilieu, kunnen ook een rol spelen bij de signalering. Kijk regionaal en lokaal, daar speelt het vaak. Neem Tata Steel, chemieconcerns in het algemeen. Er zijn zoveel voorbeelden. We signaleren zodat we er vroeg bij zijn.” 

De Signalen Leefomgeving staan bij elkaar op Signalenleefomgeving.nl

Zelf een signaal melden? Signalenleefomgeving.nl/contact