Sinds 2022 is het project Signalering Milieu, Gezondheid en Veiligheid gestart met themagroepen. Deze vaste groepen per thema bestaan uit in- en externe experts. Doel van de themagroepen is een meer naar buiten gerichte inventarisatie en beoordeling van signalen. Daarnaast wil het projectteam zo het contact met experts, beleidsmakers en de teamleden verstevigen. Twee pilots voor de themagroepen geven een beeld van een ‘goede en nuttige’ aanpak. 

Eerder verzamelde het projectteam signalen door nieuwsbrieven en nieuwsberichten te scannen en te bespreken tijdens het projectteamoverleg, door RIVM-experts te bevragen en door workshops te organiseren met experts. Het bespreken van de scanopbrengst kostte veel tijd. Ook was de signaalbeoordeling van het projectteam erg intern gericht. Het projectteam besprak steeds welke mogelijke signalen bij RIVM-experts werden neergelegd ter beoordeling. 

Inrichting themagroep

Een themagroep kan bestaan uit experts van het RIVM, externe experts van universiteiten of consultancy bureaus, of GGD’en. Een beleidsmedewerker van het ministerie Infrastructuur en Milieu is erbij als toehoorder.

De themagroep komt jaarlijks twee keer bijeen tijdens (online) themagroepbijeenkomsten. Vooraf bekijken de deelnemers de bestaande signalen binnen het thema en ze denken na over mogelijke signalen. Tijdens de bijeenkomst beoordeelt de themagroep de bestaande signalen op actualiteit. De groep bespreekt ook mogelijke nieuwe signalen. Ook de thematrekker kan nieuwe signalen aan de groep voorleggen.

Het kan voorkomen dat de thematrekker of het projectteam nieuwe mogelijke signalen oppikt buiten de twee themagroepbijeenkomsten om. In dat geval kan de thematrekker een incidentele afstemming met expert of themagroep organiseren via een meeting of schriftelijk. 

Out of the box denken

Om te kijken of het proces van de themagroepen goed werkt, zijn twee pilots gehouden. De thema’s van de pilots waren Elektromagnetische velden en Bodem en Grondwater. De ervaringen binnen de themagroep Elektromagnetische velden waren positief. Met experts van de GGD, het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid en het RIVM zijn de bestaande signalen doorgelicht. Dat heeft geleid tot concrete voorstellen om enkele signalen te actualiseren. Er werden geen nieuwe signalen geïdentificeerd. De deelnemers vonden het prettig om het thema op deze manier out of the box door te spreken en willen graag op deze manier doorgaan. 
 

Werk aan de winkel

In oktober kwam het nieuw samengestelde themateam Bodem en Grondwater bijeen, met een expert van de GGD Rotterdam-Rijnmond en twee bodemexperts van het RIVM. Voorafgaand aan de workshop namen de themaleden de signalen grondig door en maakten ze voorstellen voor nieuwe signalen. Tijdens de workshop zijn de signalen van de website doorgesproken. Moet er iets aan de inhoud aangepast worden? Of kan het signaal gearchiveerd worden omdat er al maatregelen zijn getroffen? 

“Voor ons is er nu werk aan de winkel”

“Voor ons is er nu werk aan de winkel,” zegt Liesbet Dirven, thematrekker Bodem en grondwater en lid van projectteam Signalen leefomgeving. “De inhoud van de signalen moeten we aanpassen, en we gaan teksten opstellen voor de nieuwe signalen. De experts helpen ons daarbij. We zouden nog wel een expert van buiten het RIVM willen laten meedenken over nieuwe signalen.”
 
De themagroep Bodem en Grondwater vond het een goede en nuttige bijeenkomst. Een expert: “Fijn om even je gedachten te laten gaan over de bestaande signalen en te bedenken welke nieuwe signalen er geformuleerd kunnen worden.”