Tekst Jasper Tomas

Stel nu dat er een ongeval plaatsvindt in de kerncentrale van Borssele waarbij radioactieve stoffen vrijkomen. Wat is dan een goede stralingsbeschermingsstrategie? Om die vraag te beantwoorden onderzocht het RIVM de potentiële radiologische gevolgen van een aantal ongevalsscenario’s. 

Scenario's

Drie scenario’s betreffen een zogenaamde kernsmelt en twee het splijtstofopslagbassin. De scenario’s verschillen in lozingsomvang en lozingsduur. 
Het RIVM onderzocht tot welke afstand vanaf de kerncentrale interventieniveaus voor het nemen van beschermende maatregelen kunnen worden overschreden. Deze interventieniveaus zijn vastgelegd in het Landelijk Crisisplan Straling (LCP-S, (Rijksoverheid 2021)). Daarnaast is de afstand bepaald tot waar enkele generieke criteria uit de literatuur kunnen worden overschreden. 

Om de effecten van het weer op de radiologische gevolgen van de ongevalsscenario’s inzichtelijk te maken, is gekeken naar zo veel mogelijk verschillende weerscondities. Uitgaande van weerscondities die zich in de periode 2015 tot en met 2017 in het gebied van de kerncentrale hebben voorgedaan, is de verspreiding van de radioactiviteit in de lucht gesimuleerd. Door deze methode kan een uitspraak worden gedaan over de kans  dat, mocht een dergelijke ongevalsscenario ooit plaatsvinden, de interventieniveaus worden overschreden.  

Stralingsbeschermingsstrategie

Het RIVM deed dit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in het kader van het uitwerken van een stralingsbeschermingsstrategie. De ongevalsscenario’s zijn aangereikt door de ANVS.