Tekst Tom Koeman

Hoe kunnen we de samenwerking nog beter maken? Die vraag stond op 10 en 21 maart centraal bij de bijeenkomst van Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) met het Nationaal Vergifitigingen Informatiecentrum (NVIC) en de toxicologisch deskudigen van de Milieuongevallendienst (MOD). Want we houden ons allemaal bezig met de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. Zowel in voorbereiding, als tijdens een incident. Naast persoonlijke ontmoeting, bleek er ook behoefte te zijn om inhoudelijk meer met elkaar samen te werken.  

Behoefte aan ontmoeting 

Vanuit het project “Versterking GAGS” was dit het vervolg op de bijeenkomsten met GAGS, AGS en MOD die in 2021 zijn gehouden. Want ook in de samenwerking tussen GAGS, NVIC en MOD bestond de behoefte om elkaar te ontmoeten en te bespreken hoe de samenwerking nog beter kan. Na een kort voorstelrondje gingen we daarom dieper in op de taken en werkwijzen die iedere organisatie tijdens en bij de aanpak van incidenten heeft.  

Casus zelfmoordpoeder 

We voerden het gesprek over de aanpak bij incidenten onder andere aan de hand van een casus: het gebruik van "Middel X" bij zelfmoordpogingen.
In de regio kan bijvoorbeeld de ambulanceverpleegkundige of de Spoedeisende Hulp-arts afstemming zoeken met het NVIC of met de GAGS over hoe zij in een dergelijke situatie moeten handelen. Zowel de GAGS als het NVIC hebben de kennis om zo’n vraag  te beantwoorden. De casusbespreking was een goed vertrekpunt voor het gesprek over wie, op welk moment, tijdens een incident betrokken is of juist betrokken zou willen zijn. Ook hebben we uitgebreid besproken of we als organisaties kunnen aansluiten bij (bestaande of nog te ontwikkelen) activiteiten in de koude fase.   

Voor herhaling vatbaar 

De deelnemers waren het er unaniem over eens dat de bijeenkomst waardevol was. Als we elkaar kennen en weten wat we doen, is het ook gemakkelijker om elkaar in zowel de warme als de koude fase te benaderen.  

Ook hebben we het erover gehad om vaker inhoudelijk met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld bij het opstellen en reviewen van documenten, procedures, inhoudelijke bijeenkomsten, eigen oefeningen en trainingen. Eén hele praktische uitkomst was de wens om in de toekomst een table top-oefening te organiseren voor de 3 organisaties gezamenlijk.  

Vanuit het RIVM-project “Versterking GAGS” zal worden gekeken in welke vorm we deze bijeenkomsten kunnen voortzetten.